skip to Main Content

Instrukcja obsługi okien i drzwi firmy DOMIX-P

TRANSPORT I SKŁADOWANIE OKIEN I DRZWI Z PCV I ALUMINIUM
(poniższe uwagi dotyczą klientów odbierających okna i drzwi własnym lub wynajętym środkiem transportu).

1. Okna i drzwi są ładowane i pakowane przez klienta.
2. Po rozładunku prosimy o sprawdzenie, czy okna i drzwi są ustawione w pozycji pionowej, przełożone przekładkami i zamocowane taśmą spinającą lub pasami, w sposób zabezpieczający przed przemieszczeniem się.
3. Prosimy o sprawdzenie, czy do okien i drzwi dołączona jest odpowiednia ilość wyposażenia (klamki, kotwy itp.) zgodnego z umową.
4. Okna i drzwi należy transportować z prędkością nie przekraczającą 50km/h, unikać wybojów i zbyt ostrego pokonywania zakrętów. Prosimy pamiętać, że z chwilą odebrania wyrobu Klient ponosi ryzyko jego uszkodzenia lub utraty.
5. Zalecamy korzystanie z transportu Dostawny, gdyż gwarantuje to bezpieczne dostarczenie okien i drzwi.
6. Okna i drzwi powinny być składowane w pozycji pionowej i przełożone przekładkami.
7. Składowane okna i drzwi należy zabezpieczyć przed działaniem promieni słonecznych oraz przed opadami atmosferycznymi, kurzem i piaskiem.

 

OBSŁUGA OKIEN I DRZWI BALKONOWYCH Z PCV I ALUMINIUM
Poszczególne funkcje klamki i ich uruchamianie przedstawia rysunek poniżej:

 


1. Przy wyborze funkcji klamki należy pamiętać, alby klamka znalazła się dokładnie w położeniach opisanych powyżej. Niedokładne ustawienie klamki może spowodować trudność w realizacji danej funkcji.
2. Mechanizm klamki w oknach uchylno – rozwieralnych posiada blokadę uniemożliwiającą jej przekręcenie, jeżeli skrzydło nie jest dociśnięte do ościeżnicy. Jednakże zabrania się prób manipulowania klamką przy otwartym skrzydle.
3. Zalecamy zwrócić uwagę (przed potwierdzeniem odbioru montażu), czy po montażu, skrzydło należy bardzo mocno dociskać, aby zrealizować daną funkcję klamki i czy po zamknięciu, wyczuwalny jest luz między skrzydłem a ościeżnicą bądź też przy zamykaniu lub otwieraniu skrzydło ociera się lub uderza o ościeżnicę. Oznacza to, że okno zostało niewłaściwie wyregulowane.
4. Jeżeli w trakcie eksploatacji okna lub drzwi nastąpiło rozregulowanie położenia skrzydła w stosunki do ościeżnicy należy zgłosić ten fakt u Sprzedawcy, którego serwisanci określają przyczynę rozregulowania i usuną usterkę. W trakcie trwania gwarancji Klient ma prawo do jednej bezpłatnej regulacji.
5. Nie zalecamy samodzielnej regulacji położenia położenia skrzydła w stosunku do ościeżnicy. Radzimy skorzystać z odpłatnej usługi serwisu, gdyż gwarantuje to właściwe wykonanie regulacji, bez ryzyka ewentualnego uszkodzenia okna lub drzwi. Jeżeli decydują się Państwo na samodzielną regulację, radzimy skorzystać ze wskazówek zawartych w ulotkach dostępnych u Sprzedawcy.

CZYSZCZENIE OKIEN I DRZWI Z PCV I ALUMINIUM

1. W przypadku montażu tzw. surowego (bez obróbek) w celu zabezpieczenia powierzchni profili pozostaje na nich filia ochronna, którą należy niezwłocznie usunąć, a w przypadku dłuższego jej pozostawienia systematycznie kontrolować stopień starzenia folii, ponieważ pod wpływem czynników zewnętrznych (atmosferycznych) folia ochronna może ulec wulkanizacji, co uniemożliwi jej usunięcie lub pozostawi widoczne ślady pozostałości kleju na profilach.
2. Po montażu okien i drzwi z obróbką ewentualne świeże zabrudzenia profili zaprawą murarską należy usunąć za pomocą ciepłej wody z niewielką ilością nieagresywnego środka czyszczącego.
3. Nie należy dopuszczać do wyschnięcia zaprawy na profilach.
4. Ewentualne stwardniałe zabrudzenia profili zaprawą murarską należy usunąć poprzez zmoczenie wodą, a następnie delikatne ostukiwanie drewniana lub plastikową szpachelką.
5. Nieodpowiednie usuwanie stwardniałych zabrudzeń profili zaprawa murarską może doprowadzić do ich porysowania.
6. Należy zwrócić szczególną uwagę, aby stwardniała zaprawa nie pozostała w okuciach, uszczelkach i otworach odwadniających, gdyż może to zakłócić prawidłowe funkcjonowanie okien i drzwi a nawet doprowadzić do ich uszkodzenia.
7. Do bieżącego mycia okien i drzwi należy używać ciepłej wody z niewielką ilością nieagresywnego środka czyszczącego.
8. W przypadku konieczności usunięcia tłustych lub trudno zmywalnych plam zalecamy użycie specjalistycznego mleczka do czyszczenia PCV.
9. Ewentualne przyklejone zanieczyszczenia odmoczyć z pomocą ciepłej wody z niewielką ilością środka czyszczącego, a następnie ostrożnie zetrzeć za pomocą ściereczki bawełnianej lub celulozowej.
10. Zabrania się do stosowania do czyszczenia profili środków do szorowania, ściereczek z warstwą szorującą lub rozpuszczalników (aceton, nitro).
11. Jeżeli w wyniku niewłaściwego czyszczenia lub montażu okien i drzwi powstaną uszkodzenia profili, zalecamy zlecić serwisowi jako usługę odpłatną ocenę, czy uszkodzenie da się usunąć czy tez zminimalizować jego skutki. Pracownicy serwisu na zlecenie usuną uszkodzenie lub zminimalizują jego skutki albo udzielą konsultacji w jaki sposób to wykonać.

 

KONSERWACJA OKIEN I DRZWI Z PCV I ALUMINIUM

1. Uszczelki w oknach i drzwiach należy konserwować dwa razy do roku (przed zimą i przed latem) przez przetarcie ich gliceryną lub wazeliną techniczną.
2. Należy sprawdzić drożność otworów odwadniających odprowadzających wodę, która może dostać się do środka okna podczas opadów atmosferycznych.
3. Okucia należy smarować co najmniej raz w roku (zalecamy wykonywać smarowanie po zimie) za pomocą smaru lub oleju maszynowego. Przed zastosowaniem smaru lub oleju maszynowego należy sprawdzić, czy nie zawiera on w swoim składzie żywic i kwasów.
4. Do konserwacji uszczelek i okuć zalecamy stosować środki dostępne u Sprzedawcy.
5. Smarowanie rozpocząć od elementów okucia przymocowanych do ościeżnicy, następnie nasmarować zawiasy, rolki dociskowe skrzydła, ruchome elementy klamki, wszystkie punkty ruchome okucia skrzydła oraz w przypadku okien uchylno – rozwiernych mechanizm nożycowy umieszczony na górze skrzydła.
6. Należy pamiętać, aby ilość smaru lub oleju nie była duża, gdyż może on ścierać i brudzić ościeżnicę lub skrzydło.
7. Konserwację zalecamy zlecić serwisowi jako usługę odpłatną.

WIETRZENIE POMIESZCZEŃ

1. Zaleca się gruntowne przewietrzanie wszystkich pomieszczeń każdego ranka przez okres około 20 minut. Dla lepszego efektu wietrzenia należy otworzyć zwłaszcza okna leżące naprzeciw siebie. Należy pamiętać, że uchylenie skrzydła na stałe jest często niewystarczające.
2. Krótkotrwałe, kilkakrotne wietrzenie w ciągu dnia, na zasadach opisanych powyżej zaleca się stosować również w ciągu dnia, zwłaszcza w okresie zimowym. Podczas wietrzenia w okresie zimowym zaleca się wyłączenie kaloryferów.
Zjawisko skraplania się pary wodnej na zewnątrz szyby zespolonej od strony pomieszczenia, może wystąpić, mimo wietrzenia, w pomieszczeniach o dużej wilgotności, słabo ogrzewanych lub o ograniczonej wentylacji. W takiej sytuacji zalecamy wykonanie niezbędnych pomiarów skuteczności
wentylacji przed jednostki do tego uprawnione.

Back To Top
× Jesteśmy na Whatsapp