skip to Main Content

Polityka Prywatności Domix-P Sp z o.o.

Wstęp

1. Domix-P Sp z o.o.  w Dobrzeniu Małym przykłada bardzo dużą wagę do ochrony prywatności wszystkich osób, których dane są przetwarzane w związku z prowadzoną przez nią działalnością.

2. W „Polityce Prywatności” przedstawiamy Państwu najważniejsze informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • osób odwiedzających serwis internetowy prowadzony pod adresem www.domix-p.pl;
 • osób odwiedzających naszą siedzibę;
 • osób korzystających z formularzy kontaktowych;
 • osób odwiedzających nasz profil w mediach społecznościowych;
 • osób, które zawierają umowy z naszymi partnerami handlowymi lub są zainteresowane naszymi produktami;
 • przedstawicieli i pracowników naszych partnerów handlowych i biznesowych,  kandydatów do pracy.

3. Korzystanie ze strony internetowej www.domix-p.pl nie wymaga z reguły podawania danych osobowych. Jeżeli do skorzystania z usług oferowanych za pośrednictwem naszej strony konieczne jest jednak podanie takich danych jak: imię, nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu, jest ono dobrowolne.

4. Dokładamy starań, aby przekazane Państwu informacje były zgodne z wymogami przejrzystości określonymi w przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Wspomniany akt prawny będziemy określać dalej za pomocą skrótu „RODO”. Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek zastrzeżenia dotyczące formy lub czytelności Polityki Prywatności, zachęcamy do kontaktu i
przekazania nam uwag.

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Joanna Poniży prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Domix-P Sp z o.o. w Dobrzeniu Małym, ul. Krótka 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, Nip: 9910540620,  (dalej: „Administrator” lub „Domix-P”).

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

1. Dane osobowe są gromadzone za pomocą elektronicznych formularzy lub korespondencji, kierowanej bezpośrednio na firmowe adresy e-mail znajdujące się na stronie www.domix-p.pl.
2. W związku z korzystaniem przez Państwa z serwisu internetowego zbieramy dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o Państwa aktywności w serwisie.
3. W ramach współpracy biznesowej zbieramy i przetwarzamy dane osobowe przedsiębiorców będących naszymi partnerami biznesowymi, a także przedstawicieli lub pracowników naszych partnerów biznesowych działających w formie spółek lub podmiotów zainteresowanych taką współpracą. Zakres gromadzonych danych jest uzależniony od rodzaju współpracy.
4. W związku z wizytami w naszej siedzibie gromadzimy informacje związane z Państwa imieniem i nazwiskiem, szczegółami wizyty oraz danymi zapisanymi na nagraniach wideo w ramach naszego systemu monitoringu.
5. W przypadku zakupienia produktów lub usług bezpośrednio od Domix-P przetwarzamy Państwa dane w zakresie niezbędnym do wykonania zawartej umowy.
6. W związku z procesami rekrutacyjnymi przetwarzamy informacje niezbędne do zawarcia umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej. W procesie rekrutacji możemy żądać podania danych wymaganych przepisami wynikającymi z aktualnych przepisów. W trakcie rekrutacji mogą zdecydować się Państwo na dobrowolne podanie nam innych informacji.

Cele i podstawa przetwarzania danych osobowych

Domix-P przetwarza dane osobowe osób wyłącznie w konkretnych i zgodnych z prawem celach, czyli:
1) w celu zawarcia i wykonania umowy – przez czas trwania umowy i rozliczeń z niej wynikających (podstawą prawną przetwarzania jest umowa zawarta przez Domix-P z osobą, której dotyczą dane osobowe);
2) w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania poszczególnych funkcjonalności i treści zamieszczonych w serwisie (podstawą prawną jest niezbędność do wykonania umowy i świadczenia usług elektronicznych);
3) w celu wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych np. wystawienia i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych – przez czas wymagany przepisami prawa;
4) w celu dochodzenia naszych roszczeń – do upływu okresu przedawnienia tych roszczeń;
5) w celu marketingu bezpośredniego, w tym informowania o aktualnych promocjach i ofertach branżowych – do czasu otrzymania sprzeciwu przeciwko wykorzystywaniu danych osobowych na potrzeby takiego marketingu;
6) w celu udzielania odpowiedzi na kierowane do nas pytania inne niż stanowiące zaproszenie do złożenia oferty – do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
7) w celu tworzenia wewnętrznych analiz i statystyk – przez czas trwania umowy i upływu okresu przedawnienia naszych roszczeń z takiej umowy osobowych;
8) w celu prowadzenia portali społecznościowych przetwarzamy dane osobowe osób odwiedzających nasze profile prowadzone w mediach społecznościowych (np. Facebook) oraz w celu informowania użytkowników o naszej aktywności oraz promowania różnego rodzaju wydarzeń, usług lub produktów – do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes polegający na promocji naszej marki oraz prowadzenie stosownej komunikacji w social media);
9) w celu zawarcia umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej – przetwarzamy informacje przekazywane w korespondencji związanej z procesem rekrutacyjnym oraz ustaleniami warunków współpracy na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej – do czasu otrzymania sprzeciwu przeciwko wykorzystywaniu danych osobowych na potrzeby rekrutacji (podstawą prawną jest przesłanka niezbędności do zawarcia umowy);
10) w związku z monitoringiem naszej siedziby w celu zapewnienia bezpieczeństwa naszych pracowników i mienia naszej firmy prowadzimy monitoring wizyjny (podstawą prawną jest nasz prawnie uzasadniony interes związany z zapewnieniem bezpieczeństwa osób i mienia).

Konieczność podania danych

1. W przypadku udostępnionych w ramach serwisu formularzy kontaktowych podanie Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi Państwa zapytania.
2. W przypadku prowadzenia korespondencji, podpisywania umów lub uczestniczenia w procesie rekrutacji lub wejścia na teren monitorowany, podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do prowadzenia korespondencji, zawarcia stosownej umowy, wejścia na teren monitorowany lub udziału w procesie rekrutacji.

Konsekwencje niepodania danych osobowych

W sytuacji, gdy podanie danych osobowych jest niezbędne do świadczenia usług, zawarcia lub wykonania umowy, a także prowadzenia stosownej korespondencji, wzięcia udziału w rekrutacji albo wejścia na teren monitorowany, niepodanie wymaganych danych osobowych może uniemożliwić świadczenie tej usługi, zawarcie lub wykonanie umowy, prowadzenie korespondencji, udział w rekrutacji albo wejście na teren monitorowany.

Okresy przechowywania danych

1. Okres, przez który przechowujemy Państwa dane osobowe zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania.
2. Co do zasady, przetwarzamy Państwa dane osobowe przez czas świadczenia usług, trwania umowy lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych, gdy przetwarzanie ma miejsce w związku z realizacją naszych prawnie uzasadnionych interesów. W przypadku monitoringu okres przechowywania nagrań nie przekracza 3 miesięcy.
3. W ramach Domix-P przygotowaliśmy i wdrożyliśmy odpowiednie polityki w zakresie przetwarzania danych osobowych, które uwzględniają konieczność przechowywania Państwa danych osobowych przez określony czas. Nasza polityka przechowywania danych uwzględnia terminy przetwarzania danych, które wynikają z obowiązujących przepisów podatkowo-księgowych, terminów przedawnienia roszczeń lub naszych prawnie uzasadnionych interesów wynikających z konieczności archiwizacji prowadzonej korespondencji.
4. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących okresów przez jakie przetwarzamy określone kategorie danych osobowych prosimy o skontaktowanie się z nami poprzez skorzystanie z formularza kontaktowego.

Odbiorcy danych

1. Bez wyraźnej zgody użytkownika jego dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom. Jednakże Państwa dane osobowe mogą być ujawniane i przekazywane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę techniczną systemów informatycznych, agencjom marketingowym wspomagającym nas w działaniach związanych z promocją naszej marki oraz podmiotom świadczącym usługi montażowe, prawne, księgowe, szkoleniowe, serwisowe, pocztowe lub analityczne i doradcze, a także podmiotom nabywającym wierzytelności (w razie nieuiszczenia w terminie zapłaty za
nasze towary lub usługi).
2. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących użytkownika właściwym organom publicznym bądź osobom trzecim, które zgłoszą takie żądanie  w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.
3. Dane osobowe użytkowników nie będą przekazywane poza obszar EOG, to jest Unii Europejskiej oraz Norwegii, Lichtensteinu i Islandii.

Państwa prawa

1. W związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych przysługuje Państwu prawo dostępu do danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
2. W sytuacji, gdy przetwarzamy Państwa dane osobowe w związku z realizacją naszych prawnie uzasadnionych interesów oraz w celach marketingowych, przysługuje Państwu również prawo do sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
3. W przypadku, w którym wyraziliście Państwo odrębną zgodę na przetwarzanie danych osobowych w konkretnym celu, możecie Państwo w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
4. W sprawach związanych z ewentualnym podejrzeniem nieprawidłowości w zakresie przetwarzania danych osobowych przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. Aktualnie tym organem jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Bezpieczeństwo danych osobowych

1. Domix-P Sp z o.o. przykłada dużą wagę do kwestii bezpieczeństwa Państwa danych osobowych. W tym celu na bieżąco prowadzimy analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe są przetwarzane w sposób, który zapewnia, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane
przez nie zadania. Dbamy również o to, aby wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników Administratora, a systemy informatyczne wykorzystywane do przetwarzania danych zapewniały ich dostępność, integralność i poufność.
2. Podejmujemy również wszelkie niezbędne działania, by wszyscy z naszych podwykonawców i podmiotów współpracujących dawali gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Domix-P.
3. Administrator oświadcza, w celu zabezpieczenia danych użytkowników przed ich przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, utratą, nieupoważnionym ujawnieniem lub udostępnieniem stosuje odpowiednie zabezpieczenia organizacyjne, techniczne i fizyczne.
Jednocześnie Domix-P wskazuje, że żaden sposób przekazywania danych przez Internet nie jest w pełni bezpieczny. Dlatego pomimo podejmowanych przez Administratora wysiłków na rzecz zabezpieczenia przekazywanych danych osobowych, nie może zagwarantować pełnego bezpieczeństwa transmisji przez Internet.

Kontakt

1. Kontakt z nami jest możliwy:

 • w formie elektronicznej za pomocą adresu e-mail: info@domix-p.pl,
 • w formie tradycyjnej korespondencji przesłanej na nasz adres: Domix-P Sp z o.o., ul. Krótka 3, 46-081 Dobrzeń Mały.

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt na adres email: info@domix-p.pl.

Pliki cookie oraz podobna technologia

1. Nasz serwis wykorzystuje technologię plików „cookie” („ciasteczek”). W ramach strony internetowej www.domix-p.pl możemy korzystać również z innych technologii takich jak np. piksele śledzące, beacony (sygnały nawigacyjne).
2. Pliki cookie to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu użytkownika przeglądającego nasz serwis. Pliki cookie zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin użytkownika w serwisie i dokonywanych przez niego czynności, takich jak wybór wersji językowej strony.
3. Wykorzystywane są dwa rodzaje plików „cookies”: cookies sesyjne – tymczasowe pliki pozostające na urządzeniu użytkownika do momentu zakończenia sesji oraz cookies stałe – przechowywane na urządzeniu użytkownika przez parametrycznie określony czas lub do momentu ich skasowania przez użytkownika.
4. Przechowywanie plików cookies dopuszczone jest domyślnie przez przeglądarki internetowe, ale jednocześnie użytkownik w każdej chwili możesz zmienić ustawienia dotyczące tych plików w opcjach swojej przeglądarki. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia użytkownika. Zmiany ustawień użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Możliwe jest również automatyczne blokowanie plików cookies.5. Pliki cookies wykorzystywane są przez nas w następujących celach:

 •  tworzenia zbiorczych statystyk i analiz, umożliwiających nam zrozumienie, w jaki sposób wykorzystywany jest nasz serwis, co daje nam możliwość optymalizacji zawartości, jej udoskonalenia i dopasowania do potrzeb użytkowników,
 • mierzenia ruchu użytkownika na stronach za pomocą kodu Google Analytics (więcej informacji można znaleźć na stronie: https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=pl),
 • optymalizacji naszych stron internetowych pod kątem urządzeń i przeglądarek, jakie najczęściej wykorzystują osoby odwiedzające te strony,

6. Jeżeli na naszych stronach znajdują się linki i łącza do innych serwisów i stron internetowych, umożliwiając Państwu dostęp do tych stron nie bierzemy jednocześnie odpowiedzialności za praktyki w zakresie przetwarzania danych osobowych obwiązujących na tych stronach.
Zmiany Polityki Prywatności Polityka Prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. O wszelkich zmianach w jej treści będziemy informować Państwa na stronach serwisu www.domix-p.pl

Back To Top
× Jesteśmy na Whatsapp