skip to Main Content

Promocja Zimowa

Regulamin promocji zimowej- RABAT 40%

I. Zasady ogólne

Organizatorem Promocji jest DOMIX-P z siedzibą w Dobrzeniu Małym pod adresem: ul. Krótka 3, 46-081 Dobrzeń Mały, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem NIP: 754-156-56-74.
Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w Promocji oraz zasady jej organizacji i przeprowadzenia, w tym w szczególności zasady i tryb udzielania dodatkowego rabatu (dalej: Regulamin).
Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej Organizatora www.domix-p.pl, w siedzibie Organizatora, znajdującej się pod adresem: DOMIX-P Joanna Poniży, ul. Krótka 3, 46-081 Dobrzeń Mały, w dni powszednie w godzinach 7.00-17.00.
II. Czas trwania
Promocja trwa od dnia 15 listopada 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r. w siedzibie firmy Organizatora.

II. Warunki uczestnictwa

Promocją objęte są wybrane produkty Organizatora, tj. systemy okienne “VEKA”, “SALAMANDER”
Promocja skierowana jest do osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność do czynności prawnych, będących klientami salonów firmowych.
Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.
Uczestnikami Promocji stają się osoby wskazane w ust. 3 powyżej, które dopełniły łącznie poniższych warunków (dalej: Uczestnik):
a. zakupiły w okresie od dnia 15 listopada 2020 r. do dnia 30 marca 2020 r. produkty w siedzibie firmy DOMIX-P.
b. Produkty zostały zakupione na podstawie jednego zamówienia i zostały objęte jedną fakturą
c. zapłaciły z góry za całe zamówione Produkty równowartość 100% wartości zamówionych Produktów.
d. wyraził zgodę iż rabat 40% składa się z rabatu głównego 30% i rabatu dodatkowego 10%
Promocja ma charakter ogólnopolski, a jej zasady określa niniejszy Regulamin.
Każdy Uczestnik biorący udział w Promocji wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu. Przyjmuje się, że Uczestnik zapoznał się z Regulaminem przed przystąpieniem do Promocji i zna jego postanowienia.
Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu dostawy Produktów wynikającego z zamówienia, na co Uczestnik wyraża bezwarunkową zgodę otrzymując Rabat i płacąc za zamówienie cenę pomniejszoną o Rabat. Jednocześnie Uczestnik zobowiązuje się do nie podnoszenia względem Organizatora oraz względem Partnerów Handlowych Organizatora jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.
Jeżeli Uczestnik nie wyraża zgody na uczestnictwo w Promocji i nie jest zainteresowany otrzymaniem Rabatu lub nie wyraża zgody na postanowienia ust. 8 powyżej i chciałby mieć zagwarantowany termin dostawy zamówionych Produktów, zobowiązany jest poinformować o tym salon firmowy przy składaniu zamówienia. Wówczas Rabat nie przysługuje, a nabycie Produktów w salonie firmowym następuje na standardowych zasadach obowiązujących w danym salonie firmowym z wyłączeniem postanowień niniejszego Regulaminu.

III. Rabat

Uczestnik Promocji spełniający warunki określone Regulaminem otrzyma Rabat w wysokości do 40%. Rabat udzielany jest od łącznej wartości netto zamawianej stolarki PCV. Usługa montażu Produktów nie jest objęta Rabatem.
Na podstawie jednego zamówienia, Uczestnik może otrzymać tylko jeden Rabat, niezależnie od liczby Produktów zakupionych w ramach jednego zamówienia.
Rabat udzielany na podstawie niniejszego Regulaminu nie podlega sumowaniu z ewentualnymi innymi rabatami obowiązującymi w czasie trwania Promocji. Rabat udzielany jest jako ostatni możliwy rabat, po uwzględnieniu wszelkich innych ewentualnych rabatów obowiązujących w okresie trwania Promocji.
Wszelkie korzyści uzyskane przez Uczestnika w związku z otrzymaniem Rabatu mogą podlegać opodatkowaniu zgodnie z właściwymi przepisami polskiego prawa podatkowego.

IV. Postanowienia końcowe

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu przy jednoczesnym zawiadomieniu o tym Uczestników za pośrednictwem strony internetowej Organizatora www.domix-p.pl.
Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie ma w szczególności kodeks cywilny.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 listopada 2020 r.

Back To Top
× Jesteśmy na Whatsapp