skip to Main Content
DOMIX-P to zespół profesjonalistów, dysponujących dużą wiedzą techniczną, wyobraźnią oraz skłonnych zmierzyć się z nawet najbardziej nieszablonowymi wyzwaniami. Zasób wiedzy, sprawność realizacji, terminowość dostaw oraz korzystne warunki handlowe sprawiają, że DOMIX-P jest doskonałym partnerem dla klientów indywidualnych, jak i firmowych. Od 2005 r produkujemy dla Państwa wysokiej jakości okna i drzwi PCV & ALU. DOMIX-P to firma rodzinna gdzie łączymy młodzieńczy entuzjazm i elastyczność w działaniu z doświadczeniem i rzetelnością starszego pokolenia. Głównym czynnikiem na którym opieramy działalność naszej firmy to JAKOŚĆ. Cały czas modernizujemy nasz park maszynowy oraz przeszkalamy naszych pracowników aby produkt finalny nasi klienci otrzymali najwyższej jakości. Dzięki sprawnej i profesjonalnej obsłudze, własnej flocie samochodowej, rozbudowanemu serwisowi, krótkiemu terminowi realizacji oraz najlepszym cenom na rynku - mamy pewność , że sprostamy Państwa wymaganiom. Nasza oferta opiera się na systemach PCV: VEKA i SALAMANDER oraz ALU: ALURON Posiadamy bardzo szeroki zakres oferowanych profili okiennych , drzwiowych oraz przesuwnych tak aby naszą ofertę móc dopasować do każdego klienta. Zastosowane okucie w naszych oknach: WINKHAUS , posiadamy tutaj bardzo szeroką ofertę zapewniającą nam możliwość realizacji każdego projektu. Nasza oferta to także:
 • Okna i drzwi PCV & ALU
 • Systemy przesuwne PSK i HST
 • Ścianki działowe, okna podawcze inne konstrukcje specjalne
 • Okna i drzwi p.poż.
 • Ogrody zimowe
 • Parapety zewnętrzne i wewnętrzne
 • Rolety zewnętrzne i wewnętrzne
 • Żaluzje fasadowe
 • Markizy
 • Moskitiery
I wiele więcej. Zapraszamy do kontaktu.
+48 77 4404 213 info@domix-p.pl DOMIX-P, ul. Krótka 3, 46-081 Dobrzeń Mały

Regulamin promocji

I. Zasady ogólne

 1. Organizatorem Promocji jest DOMIX-P z siedzibą w Dobrzeniu Małym pod adresem: ul. Krótka 3, 46-081 Dobrzeń Mały, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem NIP: 754-156-56-74.
 2. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w Promocji oraz zasady jej organizacji i przeprowadzenia, w tym w szczególności zasady i tryb udzielania dodatkowego rabatu (dalej: Regulamin).
 3. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej Organizatora www.domix-p.pl, w siedzibie Organizatora, znajdującej się pod adresem: DOMIX-P Joanna Poniży, ul. Krótka 3, 46-081 Dobrzeń Mały, w dni powszednie w godzinach 7.00-17.00.II. Czas trwania
  Promocja trwa od dnia 27.04. 2017 r. do dnia 30.06.2017 w siedzibie firmy Organizatora.

II. Warunki uczestnictwa

 1. Promocją objęte są wybrane produkty Organizatora, tj. systemy okienne „VEKA”, „ALUPLAST”
 2. Promocja skierowana jest do osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność do czynności prawnych, będących klientami salonów firmowych.
 3. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.
 4. Uczestnikami Promocji stają się osoby wskazane w ust. 3 powyżej, które dopełniły łącznie poniższych warunków (dalej: Uczestnik):
  a. zakupiły w okresie od dnia 27.04.2017. do dnia 30.06.2017 produkty w siedzibie firmy DOMIX-P.
  b. Produkty zostały zakupione na podstawie jednego zamówienia i zostały objęte jedną fakturą
  c. wyraziły zgodę na to, iż dostawa zamówionych Produktów nastąpi w okresie do dnia 31.08.2017
  d. zapłaciły z góry za całe zamówione Produkty równowartość 100% wartości zamówionych Produktów i usług .
  e. wyraził zgodę iż rabat 40% składa się z rabatu głównego 35% i rabatu dodatkowego 5%
 5. Promocja ma charakter ogólnopolski, a jej zasady określa niniejszy Regulamin.
 6. Każdy Uczestnik biorący udział w Promocji wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu. Przyjmuje się, że Uczestnik zapoznał się z Regulaminem przed przystąpieniem do Promocji i zna jego postanowienia.
 7. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu dostawy Produktów wynikającego z zamówienia, na co Uczestnik wyraża bezwarunkową zgodę otrzymując Rabat i płacąc za zamówienie cenę pomniejszoną o Rabat. Jednocześnie Uczestnik zobowiązuje się do nie podnoszenia względem Organizatora oraz względem Partnerów Handlowych Organizatora jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu. Zmiana terminu dostawy może polegać na jego skróceniu o nie więcej niż 45 dni w stosunku do terminu dostawy Produktów wynikającego z zamówienia albo na wydłużeniu terminu dostawy Produktów wynikającego z zamówienia o nie więcej jednak niż 45 dni. O ewentualnej zmianie terminu dostawy Produktów oraz o nowym terminie dostawy, Uczestnik zostanie poinformowany z odpowiednim wyprzedzeniem, tj. co najmniej na 14 dni przed nowym terminem dostawy w przypadku skrócenia terminu dostawy lub na 14 dni przed terminem dostawy wynikającym z zamówienia w przypadku wydłużenia terminu dostawy.
 8. Jeżeli Uczestnik nie wyraża zgody na uczestnictwo w Promocji i nie jest zainteresowany otrzymaniem Rabatu lub nie wyraża zgody na postanowienia ust. 7 powyżej i chciałby mieć zagwarantowany termin dostawy zamówionych Produktów, zobowiązany jest poinformować o tym salon firmowy przy składaniu zamówienia. Wówczas Rabat nie przysługuje, a nabycie Produktów w salonie firmowym następuje na standardowych zasadach obowiązujących w danym salonie firmowym z wyłączeniem postanowień niniejszego Regulaminu.

III. Rabat

 1. Uczestnik Promocji spełniający warunki określone Regulaminem otrzyma Rabat w wysokości do 40%. Rabat udzielany jest od łącznej wartości netto zamawianej stolarki PCV. Usługa montażu Produktów nie jest objęta Rabatem.
 2. Rabat 40% składa się z rabatu głównego 35% i rabatu dodatkowego 5%.
 3. Na podstawie jednego zamówienia, Uczestnik może otrzymać tylko jeden Rabat, niezależnie od liczby Produktów zakupionych w ramach jednego zamówienia.
 4. Rabat udzielany na podstawie niniejszego Regulaminu nie podlega sumowaniu z ewentualnymi innymi rabatami obowiązującymi w czasie trwania Promocji. Rabat udzielany jest jako ostatni możliwy rabat, po uwzględnieniu wszelkich innych ewentualnych rabatów obowiązujących w okresie trwania Promocji.
 5. Wszelkie korzyści uzyskane przez Uczestnika w związku z otrzymaniem Rabatu mogą podlegać opodatkowaniu zgodnie z właściwymi przepisami polskiego prawa podatkowego.

IV. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące Promocji powinny być składane przez Uczestników pisemnie na adres: DOMIX-P Joanna Poniży, ul. Krótka 3, 46-081 Dobrzeń Mały.
 2. Reklamacje mogą być zgłaszane wyłącznie w czasie trwania Promocji. Reklamacje nadane w polskiej placówce pocztowej przed dniem 30.06.2017 które wpłyną do Organizatora w terminach późniejszych, uznaje się za wniesione w terminie.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora. Pisemną odpowiedź na reklamację Organizator prześle na adres wskazany w reklamacji przez Uczestnika.
 4. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń we właściwym sądzie.
 5. Uprawnionym do wniesienia reklamacji jest wyłącznie Uczestnik. Reklamacja wniesiona przez osobę nieuprawnioną traktowana będzie jak nie wniesiona i jako taka nie będzie rozpatrywana.

V. Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu przy jednoczesnym zawiadomieniu o tym Uczestników za pośrednictwem strony internetowej Organizatora www.domix-p.pl.
 2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie ma w szczególności kodeks cywilny.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 27.04.2017.
Back To Top
× Jesteśmy na Whatsapp